Return and Exchanges

ทางบริษัทไม่รับคืนเงินสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว แต่ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไป ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% พร้อม ถุง,กล่อง,ป้าย ตามบรรจุภัณฑ์เดิมของแบรนด์ สินค้าจะต้องไม่ผ่านการซักและการใช้งาน หากทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี

We don’t offer cash refund but customer can ask for product exchange within 5 days after product receive date. The products must return to us with a 100% like new condition in original package without any signs of wear and usage. In case, company find that the products are already used. We will not accept product exchange.

ทางเราตรวจเช็คก่อนส่งทุกครั้ง ซึ่งอาจมีบางครั้งที่เราทำงานตกหล่นไป สำหรับลูกค้าที่พบว่าเราส่งสินค้าไปผิด รบกวนลูกค้า LINE​ @maw10 และกรอกข้อมูลผ่าน Warranty Form เพื่อให้เราสามารถดูแลคุณได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปหาคุณไม่เกิน 3 วันทำการ โดยทางร้านจะรับผิดชอบค่าขนส่งกลับมายังคลังสินค้า และจากคลังสินค้ากลับไปหาลูกค้าทั้งหมด

We always check our product before delivery but sometimes things happen. If you find that we sent you wrong products, please contact us in LINE @maw10 and fill in your information in our Warranty Form. We will pay you back for both delivery from/to our warehouse.

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าจะต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที หากลูกค้ารับสินค้ามาแล้ว รบกวนติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีภายใน 12 ชั่วโมง พร้อมหลักฐานประกอบในรูปแบบภาพหรือวิดีโอ ทาง LINE​ @maw10 โดยเราขอให้คุณกรอกข้อมูลผ่าน Warranty Form เพื่อให้ดูแลคุณลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ไม่มีข้อมูลตกหล่น เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับไม่เกิน 3 วันทำการ โดยทางร้านจะรับผิดชอบค่าขนส่งกลับมายังคลังสินค้า และจากคลังสินค้ากลับไปหาลูกค้าทั้งหมด

If you find that your product is damage from delivery, please refuse to accept the package. But if you already receive the package, please contact us in LINE @maw10 within 12 hrs with photos or videos of damage. Then we would ask you to fill in the warranty form and return the product. We send you a new one and will pay you back for both delivery from/to our warehouse.

รบกวนแจ้งความต้องการในการเปลี่ยนและคืนสินค้ากับทางเราผ่านช่องทาง LINE @maw10 
Contact us in LINE @maw10 for product exchange and return.

สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง LINE @maw10 หรือทางอีเมล info@maw10.com
Contact us in LINE @maw10 or email us at info@maw10.com